Pravila ponašanja

Upravljanje SRP “Jerma” povereno je Javnom preduzeću za gazdovanje šumama „Srbijašume“ Beograd, a poslove upravljanja neposredno vrši Šumsko gazdinstvo „Pirot“ iz Pirota.

Korisnici i Posetioci dužni su da se pridržavaju uputstava sa informativnih tabli i drugih oznaka, kao i uputstava ili naloga čuvara SRP i drugih ovlašćenih lica, kao i sledećih pravila koji se navode u Pravilniku o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi SRP „Jerma“:

 1. Zabranjen je ulazak odnosno pristup bez odobrenja Upravljača ili pratnje čuvara SRP na površine odnosno mesta na kojima je Uredbom utvrđen režim I stepena, kao i na mesta i objekte za koje je Planom upravljanja SRP određen takav režim posete zbog potrebe očuvanja divlje flore i očuvanja, prihrane i praćenja divljih životinja.
 2. Kampovanje i logorovanje van građevinskih parcela i okućnica stalnih domaćinstava, porodičnih objekata za odmor i turističko – ugostiteljskih objekata dopušteno je jedino na mestima posebno određenim Planom upravljanja ili prostornim planom i uređenim za te namene. Kampovanje ili logorovanje može se organizovati uz pratnju čuvara ili odobrenje Upravljača na drugom mestu, u kratkom trajanju i za manji broj lica, a za potrebe istraživačkog rada i ekoturizma.
 3. Loženje vatre na otvorenom ognjištu, izvan mesta određenih za kampovanje i logorovanje dopušteno je samo na posebno uređenim i obeleženim ložištima, uz prijavu čuvarskoj službi Specijalnog rezervata prirode.
 4. Lica koja žive, borave ili obavljaju posao na području SRP dužni su da primenjuju mere zaštite prirodnih, kulturnih i drugih vrednosti i životne sredine u skladu sa svim zakonskim propisima i uredbama.
 5. Biljke i gljive koje žive u slobodnoj prirodi na području SRP, a kojima je Pravilnikom o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva („Službeni glasnik RS“, broj 5/10 i 47/11) utvrđen status strogo zaštićenih vrsta, nije dozvoljeno seći, kidati, lomiti, čupati, sakupljati njihovo seme i plodove, ili ih na drugi način oštećivati i uništavati.
 6. Životinje koje žive, povremeno ili sezonski borave u slobodnoj prirodi na području SRP, a kojima je Pravilnikom o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka životinja i gljiva (u daljem tekstu: Pravilnik o divljim vrstama), utvrđen status strogo zaštićenih vrsta, nije dozvoljeno rasterivati, uznemiravati, hvatati, ubijati i ranjavati, nehotično i namerno trovati, sakupljati jaja i druge razvojne oblike, uništavati i oštećivati gnezda i ostala mesta i objekte na kojima se te životinje razmnožavaju, odgajaju mladunce, sklanjaju, borave i hrane.
 7. Divlje vrste biljaka, gljiva, lišajeva i životinja koje su utvrđene Uredbom o stavljanju pod kontrolu sakupljanja i prometa divlje flore i faune (Službeni glasnik RS“, broj 31/05, 45/05, 22/07, 38/08 i 9/10) mogu se sakupljati na području SRP na način i pod uslovima utvrđenim predhodno spomenutim propisom i Uredbom.
 8. Zabranjeno je bez odobrenja Upravljača ostavljati uginule, zaklane i ubijene životinje i njihove delove, klanički otpad i mesne prerađevine na mesta uređenim kao hranilišta nekrofagih vrsta ptica.
 9. Na području SPP zabranjeno je unošenje alohtonih biljnih i životinjskih vrsta.
 10. Na području SRP zabranjeno je unošenje ili naseljavanje vrsta biljaka i životinja koje je Ministarstvo proglasilo za invazivne.
 11. Zabranjeno je uzimati iz prirode geološka i paleontološka dokumenta (fosile, minerale, kristale, pećinski nakit i dr.) koji su proglašeni zaštićenim prirodnim dobrima ili se nalaze na objektu geonasleđa i zaštićenom nalazištu.
 12. Zabranjeno je oštećivanje, uništavanje, iznošenje i prisvajanje primeraka biljaka i životinja, minerala, kristalnih tvorevina, fosilnih ostataka i artefakata iz pećina i kraških jama, rasturanje i iznošenje guana, ostavljanje otpadaka, upotreba materija kojima se mogu zagaditi vode, ispisivanje grafita i loženje vatre u tim objektima. – U cilju naučnog istraživanja, zaštite i uređenja speleoloških objekata može se dopustiti uzimanje i iznošenje predmeta iz stava 1. i 3. ovog člana, odnosno vršenje manjih promena na delovima pećinskih ulaza i kanala, pod uslovima koje utvrdi Zavod.
 13. Zabranjeno je oštećivati i uništavati predmete i objekte koji imaju kulturno – istorijsku vrednost, odnosno svojstvo ili status evidentiranog ili utvrđenog kulturnog dobra.
 14. Zabranjeno je obavljati radove i druge aktivnosti kojima se mogu izazvati nepovoljne promene životne sredine, odnosno zagaditi tle, voda i vazduh, stvarati prekomerna buka i indukovati zračenje štetno po ljude i živi svet.

Pravilnik o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi SRP „Jerma“ reguliše i sledeća pravila i propise koji se odnose na

 • IV OBAVLJANJE DELATNOSTI I KORIŠĆENJE PRIRODNIH RESURSA
 • LOV I RIBOLOV
 • SPORT, REKREACIJA I TURIZAM
 • IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐENJE PROSTORA
 • ODRŽAVANJE ČISTOĆE I UPRAVLJANJE OTPADOMOBELEŽAVANJE I
 • POSTAVLJANJE OZNAKA, FOTOGRAFISANJE I SNIMANJE FILMOVA
 • ISTRAŽIVAČKI I OBRAZOVNI RAD
 • ČUVARSKA SLUŽBA
 • PROTIVPOŽARNA ZAŠTITA

Za više informacija obratiti se Upravljaču SRP “Jerma”.